Kallelse till årsmötet CSB

Kallelse till årsmötet för Centrum för Sekulär Bildning måndagen den 28 Maj 2018 kl. 18.00

Förslag på dagordning

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fastställande av röstlängd för mötet.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter.
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 13. Fastställande av stadgeändringar som är förslagna från styrelsen.* (Se notisen nedan).
 14. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 15. Val av
 • Förbundets ordförande för en tid av ett år.
 • Övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
 • 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
 • 1 revisorer jämte 1 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 • 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

16. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 12. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för förbundet eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

17. Mötets avslutande.

* Stadgeändringen berör för det mesta redaktionella ändringar bortsett från ändamåls punkten då ändrade vi ändamålet med mer fokus på sekularism.

Varmt välkomna till stämman

Styrelsen för Centrum för Sekulär Bildning


Facebook Comments