Årsmöte – Centrum för Sekulär Bildning

Styrelsen kallar nu alla medlemmar till det årliga årsmötet den 27:e april 2019 klockan 16:00.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets och räkenskapsåret
(a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

(b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
8. Fastställande av medlemsavgifter
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
10. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
11. Val av​
(a)​ Förbundets ordförande​
(b)​ Övriga ledamöter i styrelsen​
(c)​ 1​ revisor. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
(d)​ 2​ ledamöter i valberedningen, av vilka en skall utses till sammankallande

12.​ Eventuellt övriga frågor.

Vi återkommer med plats när vi har fått lokalen bekräftat.

Välkommen

Facebook Comments